Javlor

javlor

SPC her

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 

25 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinfluninditartrat tilsv. vinflunin 25 mg, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med avansert eller metastatisk overgangscellekarsinom i urinveiene etter at et tidligere platinabasert regime er forsøkt og har mislyktes. Effekt og sikkerhet til vinflunin er ikke undersøkt hos pasienter med funksjonsstatus ?2.


DOSERING

Behandling bør startes under ansvar av lege som er kvalifisert til å behandle pasienter med antineoplastisk kjemoterapi. Før hver behandlingssyklus skal det foretas en fullstendig blodtelling for å kontrollere absolutt nøytrofiltall (ANC-verdi). Anbefalt dosering er 320 mg/m² hver 3. uke. Gis som i.v. infusjon over et tidsrom på 20 minutter. Ved WHO/ECOG-status (funksjonstilstand) på 1 eller 0 med tidligere stråling av bekkenet, bør behandlingen innledes med 280 mg/m². Hvis det ikke oppstår hematologisk toksisitet i den 1. behandlingssyklusen som fører til dosereduksjon eller forsinkelse i behandlingen, økes dosen til 320 mg/m² hver 3. uke i de neste behandlingssyklusene. Dosejustering pga. 

 

 Toksisitet Dosejustering 
 (NCI-CTC versjon 2)1 Startdose vinflunin 320 mg/m² Startdose vinflunin 280 mg/m²


  1. gang 2. gang 3. gang 4. gang 5. gang
 Nøytropeni,
grad 4 (ANC
<500/mm3) >7 dager
280 mg/m²250 mg/m²Endelig
seponering av
behandling
250 mg/m²Endelig
seponering av behandling
Febril
nøytropeni (ANC <1000/mm3 og feber ?38,5°C) 
280 mg/m²250 mg/m²Endelig
seponering av
behandling
 250 mg/m²Endelig
seponering av behandling
Mukositt
eller obstipasjon, grad 2 ?5 dager eller ?3 annen varighet
280 mg/m²250 mg/m²Endelig
seponering av
behandling
250 mg/m²Endelig
seponering av behandling
Annen toksisitet, grad ?3 (unntatt grad 3 oppkast eller kvalme)280 mg/m²250 mg/m²Endelig
seponering av
behandling
250 mg/m²Endelig
seponering av behandling 


NCI-CTC-kriterier (National Cancer Institute, Common Toxicity criteria)

Ved ANC <1000/mm3 eller blodplater <100 000/mm3 på administreringsdagen, bør behandlingen utsettes til blodverdiene bedres (ANC ?1000/mm3 og blodplater ?100 000/mm3). Hvis ikke blodverdiene bedres innen 2 uker, avbrytes behandlingen. Ved nøytropeni grad 4 (ANC <500/mm3) i >7 dager eller febril nøytropeni, anbefales dosejustering (se tabellen ovenfor). Hvis det på infusjonsdagen har oppstått organtoksisitet grad ?2, bør behandlingen utsettes til pasienten har nådd grad 0, 1 eller opprinnelig baseline-status. Nedsatt leverfunksjon: Farmakokinetikken for vinflunin er ikke endret hos pasienter hvor leverfunksjonen er svekket 3 nivåer (se tabellen nedenfor), men primært basert på biologiske leverparametre etter vinfluninadministrering (gammaglutamyltransferase (GGT), transaminase, bilirubin), er doseringsanbefalingene som følger:

Nivå og dosering«Child-
Pugh»
klasse
 Protrom-bintid Bilirubin Trans-aminaseGamma-glutamyl-transferase
Nivå 1
320 mg/m²
  >70% NV >ULN og ?1,5 × ULN >1,5 × ULN
og ?2,5 × ULN
>ULN og ?5 × ULN
Nivå 2
250 mg/m²
 A 60% NV

>1,5 × ULN og ?3 × ULN

 >ULN >5 × ULN
Nivå 3 200 mg/m²B 50% NV >3 × ULN >ULN >ULN


NV: Normalverdi

ULN: Øvre normalverdi

Vinflunin er ikke undersøkt ved «Child-Pugh» klasse C, protrombintid 5 × ULN, transaminaser >6 × ULN eller ved gammaglutamyltransferaser (GGT) >15 × ULN. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved kreatininclearance >60 ml/minutt. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ?40-?60 ml/minutt), er anbefalt dose 280 mg/m² hver 3. uke. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ?20-<40 ml/minutt) er anbefalt dose 250 mg/m² hver 3. uke. Eldre >65 år: Dosejustering er ikke nødvendig. Barn og ungdom: Ingen relevant indikasjon for bruk hos barn. Administreringsmåte: Preparatet må fortynnes før administrering. Kun til engangsbruk. Administreres i.v. Intratekal administrering kan være fatalt. Må ikke gis som rask i.v. bolus.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller andre vinkaalkaloider. Nylig (i løpet av de siste 2 ukene) eller pågående alvorlig infeksjon. Baseline ANC-verdi <1500/mm3 eller blodplater <100 000/mm3. Amming.

Forsiktighetsregler: Hematologisk toksisitet: Nøytropeni er vanlig. Før hver vinflunininfusjon må det gjøres en fullstendig blodtelling for å kontrollere ANC-verdien. Anbefalt dose bør reduseres ved hematologisk toksisitet grad >3. Vinflunin må ikke administreres når ANC er <1000/mm3 og/eller blodplater er <100 000/mm3. Gastrointestinale forstyrrelser: Alvorlig obstipasjon (reversibel og ikke kumulativ) er sett hos 15,3% av pasientene. Spesielle kostholdstiltak, som f.eks. oral væskebehandling, bør iverksettes, og laksantia bør administreres fra dag 1-5/7 i behandlingssyklusen. Pasienter med høy risiko for obstipasjon (samtidig behandling med opiater, peritonealt karsinom, abdominaltumor, tidligere større abdominalkirurgi) bør innta polyetylenglykol 1 gang daglig om morgenen før frokost fra dag 1-7. Ved obstipasjon grad 2 i >5 dager, og grad ?3 uansett varighet, må vinflunindosen justeres. Ved gastrointestinal toksisitet grad ?3 (unntatt oppkast eller kvalme) og ved mukositt (grad 2 i >5 dager og grad ?3 uansett varighet) må dosen justeres. Hjertesykdom: Enkelte tilfeller av forlenget QT-intervall er observert. Dette kan føre til økt risiko for ventrikulær arytmi. Vinflunin skal brukes med forsiktighet ved økt risiko for proarytmi (f.eks. kongestiv hjertesvikt, påvist forlengelse av QT-intervallet, hypokalemi). Samtidig bruk av 2 eller flere legemidler mot forlengelse av QT-/QTC-intervallet anbefales ikke. Spesielle hensyn bør tas ved administrering til pasienter med tidligere myokardinfarkt/-iskemi eller angina pectoris. Kardiale iskemiske hendelser kan forekomme, spesielt hos pasienter med underliggende hjertesykdommer. Pasienter som behandles med vinflunin, må derfor nøye overvåkes av lege for å hindre forekomst av akutt hjertesykdom. Forsiktighet skal utvises ved behandling av pasienter med tidligere hjertesykdom. Nytte/risiko må vurderes jevnlig. Seponering bør vurderes hos pasienter som utvikler iskemisk hjertesykdom. Pasienten skal anbefales å ikke kjøre bil eller bruke maskiner ved bivirkninger som kan påvirke evnen til å utføre disse aktivitetene (hovedsakelig svimmelhet og synkope).

Interaksjoner

In vitro-studier viser at vinflunin hverken induserer CYP 1A2, 2B6 eller 3A4, eller hemmer CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4. Ingen farmakokinetiske interaksjoner ved samtidig bruk av cisplatin, karboplatin, capecitabin, doksorubicin eller gemcitabin. Samtidig bruk av vinflunin og potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol og grapefruktjuice) eller sterke indusere (f.eks. rifampicin og hypericum perforatum (johannesurt)) bør unngås, da disse kan øke eller redusere konsentrasjonene av vinflunin og DVFL. Samtidig bruk av vinflunin og andre preparater med mulig effekt på forlengelsen av QT-/QTC-intervallet bør unngås. Samtidig bruk av vinflunin og pegylert/liposomal doksorubicin fører til en økning i vinflunineksponering på 15-30% og 2-3 ganger reduksjon i doksorubicin AUC, mens metabolittkonsentrasjonene av doksorubicinol ikke ble påvirket. Forsiktighet må utvises ved bruk av slike kombinasjoner. Det er antydet en mulig interaksjon med paklitaksel og docetaksel (CYP 3-substrater) i en in vitro-studie (lett hemming av vinfluninmetabolismen). Samtidig bruk av opioider kan øke risikoen for obstipasjon.

Graviditet/Amming

Overgang i placenta: Manglende data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist embryotoksisitet og teratogene effekter. Det er en potensiell risiko for embryonale og føtale misdannelser. Vinflunin skal derfor ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Hvis pasienten blir gravid under behandlingen, må pasienten informeres om risikoen for det ufødte barnet og følges nøye opp. Muligheten for genetisk rådgivning bør vurderes. Genetisk rådgivning anbefales også til pasienter som ønsker å få barn etter behandling. Både mannlige og kvinnelige pasienter må bruke sikker prevensjon i opptil 3 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Pasienten bør få råd om sædbevaring før behandling pga. mulig irreversibel infertilitet. Overgang i morsmelk: Ukjent. Amming er kontraindisert under behandling pga. potensielt svært skadelige effekter på barnet.

Bivirkninger

Vanligst hos pasienter med overgangscellekarsinom i urothelium er hematologiske lidelser, hovedsakelig nøytropeni, anemi, gastrointestinale forstyrrelser, spesielt obstipasjon, anoreksi, kvalme, stomatitt/mukositt, oppkast, magesmerter og diaré, samt generelle lidelser som asteni/tretthet. Svært vanlige (?1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni, leukopeni, anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Obstipasjon, abdominale smerter, oppkast, kvalme, stomatitt, diaré. Hud: Alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Perifer sensorisk nevropati. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Asteni/tretthet, reaksjoner på injeksjonsstedet, pyreksi, vektreduksjon. Vanlige (?1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastrointestinale: Ileus, dysfagi, sykdommer i munnhulen, dyspepsi. Hjerte/kar: Takykardi, hypertensjon, venetrombose, hypotensjon. Hud: Hudreaksjon, pruritus, hyperhidrose. Immunsystemet: Overfølsomhet. Infeksiøse: Nøytropenisk infeksjon, infeksjoner (virus, bakterier, sopp). Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter, kjevesmerter, muskeltretthet, ekstremitetssmerter, skjelettsmerter, muskelskjelettsmerter. Nevrologiske: Synkope, hodepine, svimmelhet, nevralgi, vond smak, nevropati. Psykiske: Insomnia. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øre: Øreverk. Øvrige: Brystsmerter, frysninger, smerte, ødem. Mindre vanlige (?1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Svelgesmerter, mageforstyrrelser, øsofagitt, gingivitt-sykdommer. Hjerte/kar: Myokardiskemi, myokardinfarkt. Hud: Tørr hud. Infeksiøse: Nøytropenisk sepsis. Luftveier: Akutt respiratorisk stressyndrom, faryngolaryngeal smerte. Nevrologiske: Perifer motorisk nevropati. Nyre/urinveier: Nyresvikt. Øre: Vertigo, tinnitus. Øvrige: Ekstravasiv infusjon, transaminaseøkning, vektøkning. Bivirkninger ved andre indikasjoner: Bivirkninger hos pasienter med overgangscellekarsinom i urothelium eller andre sykdommer utenfor indikasjonsområdet, og potensielt alvorlige bivirkninger som er en klasseeffekt av vinkaalkaloider: Blod/lymfe: Nøytropeni grad 3/4 er observert hos 54,6%. Alvorlig anemi og trombocytopeni er mindre vanlig (hh. 17,3% og 4,9%). Febril nøytropeni (ANC <1000/mm3) og feber ?38,5°C av ukjent opprinnelse uten klinisk mikrobiologisk dokumentert infeksjon (NCI-CTC, versjon 2.0) er observert hos 6,7%. Infeksjon med nøytropeni grad 3/4 er observert hos 4,2%. Totalt 6 pasienter (1,3%) er døde av infeksjon som følge av komplikasjoner ved nøytropeni. Endokrine: Tre tilfeller av mistanke om SIADH (ufullstendig antidiuretisk hormon sekresjonssyndrom) er rapportert etter vinfluninbehandling for en annen indikasjon. Gastrointestinale: Obstipasjon er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. 15,3% av pasientene opplever alvorlig obstipasjon under vinfluninbehandling. Ileus grad 3/4 hos 2,7% av pasientene, reversibel ved medisinsk behandling. Hjerte/kar: Påvirkning av hjertefunksjonen er en kjent klasseeffekt av vinkaalkaloider. Myokardinfarkt eller -iskemi er sett hos 0,6%, primært pasienter med eksisterende kardiovaskulær sykdom eller risikofaktorer. Én pasient døde av myokardinfarkt og én pga. hjertestans. Få tilfeller av forlenget QT-intervall er observert etter administrering av vinflunin. Luftveier: Dyspné er sett hos 3,6%, sjelden alvorlig (grad 3/4: 0,4%). Ett tilfelle av bronkospasme er rapportert etter vinfluninbehandling for en annen indikasjon. Nevrologiske: Sensorisk perifer nevropati er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. Grad 3 er sett hos 0,2%. Alle pasientene ble restituert i løpet av studien. Øye: Det er rapportert om ett tilfelle av sløret syn og ett tilfelle av redusert synsskarphet.

Overdosering/Forgiftning

Den største toksiske effekten ved en overdose er benmargssuppresjon med risiko for alvorlig infeksjon. Intet kjent antidot. Pasienten må legges inn på en spesialavdeling og vitale funksjoner overvåkes nøye. Andre passende tiltak må iverksettes, hovedsakelig blodoverføringer, administrering av antibiotika og vekstfaktorer.

Egenskaper: 

Klassifisering: Vinkaalkaloid. Virkningsmekanisme: Bindes til tubulin ved eller i nærheten av vinkabindingssetene og hemmer polymeriseringen til mikrotubuli, som resulterer i hemming av tråddannelse, forstyrrelse av mikrotubulidynamikk, mitotisk arrest og apoptose. In vivo viser vinflunin signifikant antitumoraktivitet mot et bredt spekter av humane transplantater på mus, både i form av forlenget overlevelse og hemming av tumorvekst. Lineær kinetikk innenfor anbefalt doseringsområde (30-400 mg/m2) hos kreftpasienter. Proteinbinding: Ca. 67,2% til plasmaproteiner. Fordeling: Distribusjonsvolumet er 2422 ± 676 liter (ca. 35 liter/kg). Metabolisme: Metaboliseres primært av CYP 3A4. Hovedmetabolitten, deacetylvinflunin (DVFL), er aktiv. Utskillelse: Elimineres multieksponentielt med en terminal halveringstid (t½) opp mot 40 timer. DVFL dannes og elimineres saktere enn vinflunin (t½ ca. 120 timer). Vinflunin og metabolittene skilles ut via feces (?) og urin (?). Total blodclearance er ca. 40 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk stabilitet: Beskyttet mot lys i polyetylen- eller polyvinylklorid-infusjonspose i opptil 6 dager i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 24 timer ved 25°C. Utsatt for lys i polyetylen- eller polyvinylklorid-infusjonssett ved 25°C i opptil 1 time. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart etter fortynning. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringsbetingelser og -tid brukerens ansvar og skal normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Andre opplysninger

Javlorvolumet (konsentrat) iht. beregnet dose vinflunin skal fortynnes i en 100 ml pose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsoppløsning. Perifere slanger eller et sentralt kateter kan benyttes ved administrering av vinflunin. Se pakningsvedlegg. Vinflunin kan forårsake venøs irritasjon ved infusjon via en perifer vene. For å skylle venen må administrering av vinflunin alltid etterfølges av minst samme volum infusjonsvæske med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukose 50 mg/ml (5%).

Pakninger og priser

2 ml (hettegl.) kr 2646,70. 10 ml (hettegl.) kr 13093,60.

Sist endret

10.02.2010
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

a-derma
avene_(1)_pierre-fabre.dk

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic - Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Tlf. +47 23896961  - Telefaks +47 23896971

Hjemmesiden bruker cookies


Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere, men gir også informasjon om hvordan du bruker vår hjemmeside, så vi kan forbedre den både for deg og for andre. Cookies på denne hjemmesiden brukes primært til trafikkmåling og optimering av sidens innhold.
Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies.
Vil du vite mer om våres cookies, og hvordan du sletter dem, klikk her..